ABOUT

COMPANY
บริษัท เอ็นคอร์ป จำกัด ได้นำเข้า
อุปกรณ์ทุ่นแรง ช่วยยก-ย้าย สินค้า
ในงานผลิตและคลังสินค้า โดยเน้น
ความปลอดภัยให้เป็นไปตามหลัก
ของเออร์โกโนมิก (Ergonomic)
EFFICIENCY
เอ็นคอร์ปจะช่วยท่านแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการยกและเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
โดยการจัดสรรอุปกรณ์และระบบที่มี
ประสิทธิภาพสูดสุง ให้เหมาะสมกับ
งานและสถานที่ของท่าน
EASY
อุปกรณ์ และวิธีการของเรา
พนักงานของท่านสามารถเข้าใจ
และใช้งานได้ง่าย
LOW
MAINTENANCE
ด้วยระบบที่เสถียร สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้ระยะยาว อีกทั้งทางเรา
พร้อมบริการหลังการขายที่รวดเร็ว